Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De SKBG-organisatie is opgebouwd volgens het College van Bestuur | Raad van Toezicht-model.

Bij de invulling van haar taken richt de Raad van Toezicht zich op de opdracht van het bevoegd gezag en naar de opdracht zoals die wordt benadrukt in Artikel 7 van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, zoals vastgelegd in de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting in het algemeen, het functioneren van het College van Bestuur in het bijzonder en op het functioneren van de onder de stichting ressorterende scholen, voor zover dat rechtstreeks raakt aan het functioneren van de stichting.

De Raad van Toezicht komt zeven maal per jaar bijeen, waarbij het College van Bestuur aanwezig is (zonder stemrecht). Daarnaast heeft de Raad twee maal per jaar een overleg met de GMR in het kader van de horizontale verantwoording. De onderwerpen betreffen met name het werkgeverschap voor het College van Bestuur, de financiële verantwoording (Jaarverslag/Jaarrekening) en het beleid in ruime zin, een en ander conform de omschrijving in de Statuten.

Samenstelling Raad van Toezicht SKBG

Mevrouw J.A.E. de Jong | lid Raad van Toezicht | a.dejong@skbg.nl

De heer R.J.M. Schutte | voorzitter | r.schutte@skbg.nl

Mevrouw L. van der Veen | Auditcommissie | l.vanderveen@skbg.nl

De heer S. van der Vegt | vicevoorzitter | s.vandervegt@skbg.nl

De heer R. van Leeuwen | voorzitter Auditcommissie | r.vanleeuwen@skbg.nl