AVG

AVG

Vanaf 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. In de AVG zijn de regels rond privacy flink aangescherpt. Hier lees je hoe wij en onze scholen omgaan met de privacy van leerlingen.

Op onze scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van alle leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goede begeleiding en onderwijs te geven. Ook worden gegevens opgeslagen voor de administratieve organisatie van de school.

De meeste leerlinggegevens komen van ouders (denk aan de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of medicijngebruik, geregistreerd. Dit is nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.

Leerling-volgsysteem

Gegevens over leerlingen worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van de school.
Ouders hebben het recht om de gegevens van hun kind in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen (mits die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen met betrekking tot deze rechten, kunnen ouders contact opnemen met de directeur van de school. De school verzoekt ouders bij aanvang van ieder schooljaar de gegevens van hun kind te controleren en eventueel te corrigeren.

Digitaal lesmateriaal

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leer-materialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken en Verwerkersovereenkomsten opgesteld over het gebruik van deze gegevens. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

Beeld-materiaal

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Bij inschrijving op school ontvangen ouders een formulier waarop zij toestemming kunnen geven. Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders geattendeerd op de gegeven toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunnen ouders terecht bij de schooldirecteur.

Meer informatie

Met de introductie van de AVG geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. In de nieuwe wet zijn de regels rond privacy flink aangescherpt. De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties; 
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. 

Meer algemene informatie over de AVG staat op deze website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Reageren

Signaleer jij zaken die volgens jou en/of de wet niet meer mogen en nog niet beschreven zijn, dan kun je ons daarop attenderen via datalek@skbg.nl.

AVG-documenten

Lees in de documenten hieronder meer over wat we doen om de privacy op onze scholen te waarborgen.

Instemming AVG-regelgeving

Privacyreglement

Privacyverklaring

Protocol Meldplicht Datalekken